2.62 איסור רישום חברה בשם מטעה

סעיף 27 לחוק קובע , כי אין לרשום חברה בשמו של תאגיד הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות , ואין לרשום חברה בשם שהוא סימן מסחר רשום לגבי טובין ) סחורה ( או שירותים שעוסקים בהם למטרות הדומות למטרות החברה המבקשת להירשם , או שם הדומה לו עד כדי להטעות , אלא אם כן הוכח לרשם כי בעל סימן 229 המסחר הסכים לכך בכתב . סימן מסחר מוגדר בפקודת סימני מסחר , תשל " ב –1972 כדלקמן : סימן המשמש , או מיועד לשמש , לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם . אין לרשום חברה בשם שהרשם סבור כי יש בו משום תרמית או הטעיה . הוראות אלו דומות מאוד להסדר ששרר בדין הקודם , וקיימת פסיקה בנושא זה שפירשה את המגבלות הללו . להלן נביא את עיקרה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה