2.60 הפרטים שחובה לכלול בתקנון

סעיף 18 לחוק החברות קובע ארבעה נושאים שחובה לכלול בתקנון : שם החברה , מטרות החברה , פרטים בדבר הון המניות הרשום , ופרטים בדבר הגבלת האחריות . להלן אדון במשמעותם של נושאים אלו .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה