2.57 ד. האם התקנון הוא חוזה אחיד?

חוקי החוזים עוסקים במצבים שונים של חוסר שוויון בין צדדים להסכם . אחד מהם 201 הוא חוק החוזים האחידים , תשמ " ג – , 1982 שמטרתו להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים . על פי החוק , חוזה אחיד הוא נוסח של חוזה שתנאיו , כולם או מקצתם , נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי – מסוימים במספרם או בזהותם . החוק מקנה לבית משפט ולבית הדין לחוזים אחידים סמכות לבטל או לשנות תנאי בחוזה אחיד שיש בו – בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות – משום קיפוח לקוחות , או משום יתרון בלתי – הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות . אמנם , תקנון של חברה הוא חוזה . אך השאלה היא , האם הוא חוזה רב – צדדי שתנאיו נקבעו בידי צד אחד בהסכמה מראש של כל הצדדים ; או שמא הוא חוזה שתנאיו , כולם או מקצתם , נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי – מסוימים במספרם או בזהותם , כפי הגדרתו של סעיף 2 לחוק חוזים אחידים , תשמ " ג – , 1982 ולכן ימוין כחוזה אחיד . יש הגורסים , כי מערכת היחסים בין החברה לבין בעלי מניותיה מדמה את התקנון לחוזה שתנאיו נקבעו מ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה