2.55 ב. תחולת ההוראות החוזיות על זכויותיהם וחובותיהם של כל הצדדים לתקנון

מיונו של התקנון כחוזה מטיל על כל צד לו המפר חובה הקבועה בו , חובת תשלום פיצויים לצד הנפגע . לפיכך , יש חשיבות לציון החובות הכלולות בתקנון . ראשית , אלו עשויות להיות הוראות בחוק שהצדדים בחרו לחזור עליהן שוב בתקנון . אם הצדדים עשו כך , הם מעניקים להוראות אלו – בנוסף למעמדן הסטטוטורי – מעמד של הוראה חוזית . לכן , לדוגמה , אם חברה הפרה את חובתה להעמיד לעיונו של בעל מניה מסמכים או לחלק לו דיבידנדים או לזמנו לאסיפה כללית , היא תהיה כפופה לתביעה משפטית בגין הפרת חוזה , נוסף על תביעה בגין הפרת הוראות החוק שבסעיפים , 191 - 183 הכוללות את זכויותיהם של בעלי המניות . כך זוכים הצדדים לתקנון למקור נוסף להגשת תביעה . בעל המניות חב חובות גם כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים . סעיף 192 מפרט את חובותיו של בעל המניה ) בהן נדון בפרק מיוחד ( . כאן נציין , כי חובות אלו סבות סביב דפוסיה של נורמת תום הלב הקבועה בחוק החוזים , והפרת החובות מקנה לחברה , וכן לבעל המניות שהופרה כלפיו חובה על ידי בעל מניות אחר , זכות תביעה על פי חוקי החוזים . שנית , אלו הן חובות הנובעות מהוראות הרשות , אשר מסדירות בדרך שונה נושאי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה