2.54 א. תחולת נורמת תום הלב

משמעות החלתם של חוקי החוזים על התקנון היא הכפפת מערכות היחסים הפנימיות בחברה ומערכות היחסים החיצוניות שנוצרות בין החברה לבין גופים חיצוניים לנורמה העל – החוזית , המחילה על כל הצדדים לחוזה את החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת . חובה זו חלה החל ממועד המשא ומתן לכריתת חוזה עד לכריתתו , ואף על ביצועו . נורמה זו כלולה בסעיפים 12 ו – 39 לחוק החוזים , ומייבאת עמה , באחת , את כל גוף הפסיקה והפרשנות שסב סביבה . עוד סופחת אליה הוראה זו את כל ההוראות החוזיות האחרות , לרבות אלה העוסקות בחוזה לטובת צד שלישי ופיצויים . אמנם , נורמת – על זו מוחלת במשפט הישראלי גם על יחסים שאינם חוזיים , אולם תחולתה הישירה מכוח חוק החוזים מייבאת את כל ההלכות שנקבעו והוחלו על יחסים חוזיים .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה