2.50 "הדחיית הלוואות בעלים" – סנקציה מתונה

על פי סעיף 6 ) ג ( לחוק החברות רשאי בית המשפט , בנוסף לסנקציה של הרמת מסך , להפעיל סנקציה נוספת או אחרת , מתונה יותר מהרמת מסך , שנקראת " הדחיית / השעיית הלוואות " ) . ) subordination משמעותה היא דחיית החזר הלוואת הבעלים עד לאחר 8 statutes 178 . 186 שנפרעו חובותיהם של הנושים האחרים . סנקציה זו היא חידוש של המחוקק הישראלי . תוצאתה מתונה יותר מהרמת מסך , מאחר שאין בה כדי לחשוף את בעלי המניות לכל חובות החברה . ה " נזק " שלהם הוא דחיית פרעון חובה של החברה כלפיהם . זוהי מעין הרמת מסך חלקית , משום שמשמעותה אינה יצירת יריבות בין בעל המניה 187 לחובות החברה עד כדי נשיאה בכל חובות החברה , אלא הדחיית חובו של בעל המניות , בגין הלוואת הבעלים שנתן , לסוף התור . בעל המניות – המחזיק בכובע נוסף , כובע של נושה – ייפרע מנכסיה של החברה כדי חובו אך ורק לאחר שיקבלו יתר הנושים את חלקם . זאת , על אף כל הוראה אחרת בהסכם ההלוואה שבין בעל המניות לבין החברה , ואפילו אם חובו של בעל המניות ) בכובעו כנושה ( הוא חוב מובטח . התוצאה היא , כי אחריותו וחשיפתו של בעל המניות לחובות החברה מתרחבת ומשתרעת לעבר הסכום שהזרים לח...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה