2.47 הרמת מסך בנסיבות העניין שבהן צודק ונכון לעשות כן

הרמת המסך על פי כל אחת מן הקטגוריות המנויות בסעיף 6 לחוק החברות מותנית בקיומן של נסיבות שבהן צודק ונכון לעשות כן . מהי משמעותו של תנאי זה ? תנאי זה מסייג כיום את סמכותו של בית המשפט לפתח את דוקטרינת הרמת המסך . חשיפת בעלי המניות לחובות החברה חייבת כיום להתרחש רק בהתקיים מספר תנאים מוקדמים . תנאי ראשון הוא קיומו של מצב נסיבתי המפורט בסעיפים 6 ) א () ) 1 ) א ( או ) ב ( , והתנאי השני הוא קיומן של נסיבות שמצדיקות זאת . הרקע לנסיבות המצדיקות הרמת מסך שונה בכל אחד מסעיפי המשנה של סעיף 6 לחוק . סעיף 6 ) א ( , העוסק בהרמת מסך על רקע שימוש לא תקין באישיות המשפטית הנפרדת , מתאר בסעיף משנה 6 ) א () 2 ( חלק מן הנסיבות שיצדיקו הרמת מסך . הוא קובע , כי יראו אדם כמודע לשימוש החריג ביישות הנפרדת גם אם התעורר אצלו חשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות שגרמו לשימוש כאמור , אך הוא נמנע מלבררן , למעט אם נהג ברשלנות בלבד . מצבו הנפשי של בעל המניות שנחשף לאיום של הרמת מסך ייבחן על פי הראיות שישכיל להביא הנושה התובע הרמת מסך , מתוך המערכת הנסיבתית הכללית . לכן , כל פעולה של בעל המניות שיהיה בה כד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה