2.45 מצב ב: הרמת מסך בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם החלים על העניין הנדון

בסעיף 6 ) ב ( לחוק החברות מתנ ה החוק ייחוס זכות או חובה של בעל מניה לחברה או זכות של החברה לבעל מניה בה אם מצא , כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם החלים על העניין הנדון לפניו . מתי מלמדת כוונת הדין או ההסכם על אופציה של הרמת מסך ? א . הרמת מסך מכוחה של הוראת חוק כאשר ביצועה של הרמת מסך נכפה בחוק , לבית המשפט למעשה אין שיקול דעת , והוא מחויב ליצור קשר יריבות ישיר בין נושי החברה לבין בעלי המניות . בחקיקה הישראלית ניתן למצוא בתחומים שונים הוראות חוק המטילות את עול החבות הן על החברה והן על בעלי המניות . מקצת ההוראות משקפות הרמת מסך אמיתית . למשל , סעיף 86 לפקודת מס הכנסה מאפשר , בהתמלא תנאים מסוימים , הרמת מסך החברה וייחוס עסקה פלונית לבעלי מניות בחברה – אם פקיד השומה מגיע למסקנה כי מדובר בעסקה מלאכותית . וכך קובע הסעיף : היה פקיד השומה סבור , כי עסקה פלונית המפחיתה , או העלולה להפחית , את סכום המס המשתלם על ידי פלוני היא מלאכותית או בדויה , או שהסבה פלונית אינה מופעלת למעשה , או כי אחת ממטרותיה העיקריות של עסקה פלונית היא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה