2.42 מצב א: (2) הרמת מסך לשם ייחוס חוב של החברה לבעל מניה בה – מניעת פגיעה בתכלית החברה ונטילת סיכון בלתי–סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה

סעיף 6 ) א () ) 2 ) ב ( מציב שני תנאים מצטברים , שבהתקיימם נוצרת תשתית ראויה לבחינה של הרמת מסך : האחד הוא פגיעה בתכליתה של החברה , והשני הוא נטילת סיכון בלתי – סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה . מה משמעות התנאי " פגיעה בתכליתה של החברה " ? סעיף 11 לחוק החברות קובע , כי תכליתה של החברה היא לפעול על פיה שיקולים עסקיים להשאת רווחיה . במסגרת שיקולים אלו ניתן להביא בחשבון את ענייניהם של נושיה , עובדיה , ואת עניינו של הציבור . לפיכך , כל פעולה אשר עלולה לאיים על השאת רווחי החברה או על קבוצות בעלי העניין שזכאיות להיות מובאות בחשבון במסגרת הגשמת התכלית הזו עלולה לטרפד תכלית זו . פגיעה אחת כזו עלולה להתרחש אם החברה ממומנת במימון דק . ואכן , מימון דק הוא קטגוריה מו כּ רֶת שבתי המשפט השתמשו בה לשם ביסוס החלטה של הרמת מסך , ונדון בה להלן . 145 בדברי ההסבר לתיקון להצעת החוק נאמר בהקשר זה , כי הרמת מסך במקרה של מימון דק תתבצע רק כאשר החברה , באמצעות האורגנים שלה בהתאם לסמכויותיהם , פעלה באופן הפוגע בטובת החברה ותוך נטילת סיכון בלתי – סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה . פגיעה אחרת בתכלית החברה עלו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה