2.40 מצבי הרמת מסך

באילו מקרים מצדיק המחוקק התעלמות ממסך ההתאגדות עד כדי הרמתו ? בסעיפים 6 ) א ( ו –) ב ( מונה החוק מספר מצבים שבהתקיימם רשאי יהיה בית המשפט לבצע הרמת מסך : . 1 הרמת מסך ממשית מצב א . ייחוס חוב של חברה לבעל מניה יוכל להתבצע בהתקיים התנאים המצטברים הבאים : ראשית , במקרים שבהם נעשה שימוש פגום באישיות המשפטית הנפרדת באחד מאלה : . 1 באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה . זהו מצב המתאר שימוש שלא כדין בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת ; . 2 באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי – סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה . זהו מצב המתאר מימון דק של חברה . שנית , כאשר בעל המניה היה מודע לשימוש הפגום . מודעות כוללת גם מצב שבו היה קיים חשד מצד בעל המניה בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות שגרמו לשימוש כאמור , אך הוא נמנע מלבררן , אלא אם כן ההימנעות נעשתה ברשלנות בלבד . שלישית , בשים לב להיקף אחזקותיו בחברה ולמילוי חובותיו כלפיה . רביעית , בשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה . חמישית , כשבנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן . מצב ב . ייחוס זכות או חובה של בעל מניה לחברה או זכות...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה