2.39 הרמת מסך: סיכום התובנות הנורמטיביות

הסטת הפרגוד אמורה להיטיב עם נושים שנפגעו משימוש לא תקין בזכות ההתאגדות . למעשה , שימוש כזה נעשה על ידי בעלי המניות שמלכתחילה הוקצה להם תפקיד משני וסביל בניהול החברה . מנהלי החברה , לעומת זאת , נוטלים על עצמם תפקיד פעיל שהם נושאים בו מרצון , ואף צופים מראש חשיפה לאחריות , שמפניה הם מתגוננים באמצעות ביטוח נושאי משרה . חשיפתם לחובות החברה מכוח מנגנון הרמת המסך בוטלה , ועשויה להשפיע לחיוב על הקטנת גובה פרמיות ביטוח האחריות שלהם . ראינו עד עתה את תהליך הרמת המסך ותוצאותיו . השלב הבא הוא איפיון המצבים שבהם ייעשה שימוש בהליך זה . . 125 שם .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה