2.38 ביטול הסעד של הרמת מסך רחבה

בסעיף 54 ) ב ( , שבוטל בתיקון מס ' 3 לחוק החברות מחודש מרץ , 2005 יצר המחוקק מנגנון חדש , שמכוחו נוצרה יריבות ישירה בין נושי החברה לבין נושאי המשרה בה שהם האורגנים שלה , והיה בבחינת חידוש מבית המחוקקים הישראלי . הוא התיר הפניית חובותיה של החברה אל מי שהם יחידי האורגנים של החברה . אורגן של החברה הוא מעין זרוע שלה , ופעולתו נחשבת בעיני הדין כפעולת החברה . זאת , על מנת לאפשר לחברה לתפקד כראוי כמו כל בני אנוש . על פי סעיף 46 לחוק , הגופים המוגדרים כאורגנים של החברה הם האסיפה הכללית והדירקטוריון . פרט לכך קיימים גם אורגנים יחידים , כמו המנהל הכללי וכל נושא משרה אחר אשר מוסמך על פי הדין או על פי התקנון לחייב את החברה . החוק קובע בסעיף , 47 כי פעולותיו של אורגן וכוונותיו הן פעולותיה של החברה וכוונותיה . להטלת חיוב על החברה יש השלכות על מצבה הכלכלי ועל האסטרטגיה העסקית שלה . לכן , כל פעולה שנעשית בידי אורגנים , ומכוחה מחויבת החברה , חייבת להתבצע כדין 1916 [ 2 A . C . 307 ) H . L . ( . 115 [ מתוך מטרה לקדם את מטרותיה ואת תכליתה של החברה . כל פעולה שנעשתה וחרגה מתוויי זה מזיקה לחברה , לעסקיה , ל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה