2.37 סוגי הרמת מסך על פי תוצאותיה

המחוקק מאפיין שני מצבים של הרמת מסך , על פי מטרתה ודרך ביצועה : א . הרמת מסך ממשית – משמעותה היא ייחוס זכויות וחובות של החברה לבעל המניות בה , וייחוס זכויות וחובות של בעל המניה לחברה ) סעיפים 6 ) א () 1 ( ו –) 2 ( לחוק ( . ב . הרמת מסך מדומה – משמעותה היא ייחוס תכונות של בעל המניה לחברה ) סעיף 6 ) ב ( רישא לחוק ( .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה