2.34 הרמת מסך – היישויות שנמצאות מעבר למסך והתמודדות עם "בעיית הנציג"

חוק החברות מגדיר מספר חלופות , שבהתקיימן ניתן לחדור דרך חומת האישיות הנפרדת של החברה , לפרוץ את החיץ , וליצור יריבות בין הצד השלישי לבין בעלי המניות של החברה . סעיף 6 לחוק החברות מזהה נסיבות המאפשרות יצירת יריבות בין בעלי המניות לבין נושי החברה , שמשמעותה המעשית היא ביטול הגבלת האחריות של בעל המניות . מסכת משפטית כזו מוגדרת כהרמת מסך , מאחר שהיא מסירה את ההגנה . 108 ע " א , 148 / 82 פ " ד מה ) . 401 ) 3 . 109 ע " א 407 / 89 צוק אור בע " מ נ ' קאר סקיוריטי בע " מ ו – 3 אח ' , פ " ד מ " ח ) . 701 - 700 , 661 ) 5 המיוחדת אשר לה זוכים בעלי המניות , והיא חושפת אותם לתביעות למרות שאיפתם הראשונית להסתתר מאחורי אישיות החברה . סעיף 6 ) א () 1 ( לחוק קובע ומגדיר מצבים שבהתקיימם רשאי יהיה בית המשפט לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה , אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן . הנסיבות הן : ראשית , שהשימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה . שנית , שהשימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי – סביר באשר ליכולתה לפרו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה