ב. הבחנה בין חברה מוגבלת לבין חברה לא–מוגבלת

היסוד המכריע המבחין בין שני סוגי החברות הוא היקף אחריותם של בעלי המניות . סעיף 35 ) א ( לחוק קובע : " אחריות בעלי המניות לחובות החברה יכול שתהיה לא מוגבלת , והדבר יצוין בתקנון ; הייתה אחריות בעלי המניות מוגבלת , יפורט אופן ההגבלה בתקנון " . בחברה לא מוגבלת , חבותם האישית של בעלי המניות אינה מסתכמת רק בסכום שלגביו התחייב בעל המניה בגין המניות שרכש , אלא משתרעת על כל חובות החברה . לעומת זאת , בחברה מוגבלת , אחריות בעלי המניות מתמצית בחובם לחברה בהיקף התשלום שטרם פרעו בגין מניותיהם . מיותר לציין , כי בעלי המניות עשויים ליטול על עצמם התחייבויות נוספות כלפי החברה , ולכן יהיו חייבים לעמוד אף בהן . למשל , אם ערבו 104 בעלי המניות לחובות החברה על פי הוראותיו של חוק הערבות , תשכ " ז – , 1967 כמו שאכן קורה בחברות קטנות , סכום הערבות יחולט אם יתמלאו התנאים לכך . אך חבות זו נעשתה שלא במסגרת הקשר הפנימי שבין בעלי מניות לבין החברה , אלא במהלך הקשר ’Companies Act 1985 ch . 6 , 8 Statutes 410 . 103 . 104 ס " ח , 496 תשכ " ז , . 46 המשולש שבין מלווה חיצוני לבין החברה ולבין בעל עניין בחברה שמעוניין לסייע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה