2.15 האם תועלתה הכלכלית של החברה זהה לתועלתם של בעלי מניותיה?

יתרונה של פרשנות כזו נעוץ לא רק בהתאמה לכוונתו המשוערת של המחוקק , אלא גם באיזון שהיא יוצרת בין ציפיותיהם של בעלי המניות להשאת רווחים לבין זכויותיהם של נושים כלפי החברה . 51 חוקי חברות אמריקאיים נדרשו לסוגית סעיפי התכלית . י ' שטרן כינה סעיפים אלו בשם " סעיפי קהלים " ) , ) yconstituenc corporate מאחר שהם מתירים לחברה לפעול לא רק למען האינטרסים של בעלי המניות , אלא גם לטובתם של קהלים אחרים , דוגמת עובדים והציבור . בסוף המאה ה – 20 התרחש מהפך בנושא זה בארצות הברית , וניתן לזהות מגמה חזקה מאוד של הכללת סעיפים המתייחסים לתכלית החברה , שבהם נקבע . 51 י ' שטרן " תכלית החברה העסקית – פרשנות והשפעות מעשיות " משפטים לב ) 2 ( תשס " ב , 327 . 335 כי על נושאי המשרה לא מוטלת חובה להעדיף אינטרסים של בעלי המניות . לדוגמה , חוק החברות המסחריות של ניו יורק ) New York Business Corporation Law ( קובע בסעיף , ) 6 ( 717 כי כאשר דירקטור מבצע פעולה כלשהי , לרבות החלטה שתוצאתה היא שינוי השליטה בחברה , הוא יהיה זכאי להביא בחשבון את השיקולים כדלקמן : the effects that the ... פ , a director shall be entitled to ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה