2.14 תכלית החברה

חוק החברות חידש הוראה שלא נכללה בפקודת החברות הקודמת , והגדיר את תכליתה של החברה . על פי סעיף 11 לחוק החברות , " תכלית החברה היא לפעול על פי שיקולים . 44 בג " צ , 1715 / 97 שם . בזכות שלא להתאגד ולאפשר לאזרח בחירה אוטונומית חופשית בזהותו הציבורית דן ביהמ " ש העליון בע " א , 11771 / 04 לעיל הערת שוליים , 33 וקבע כי אין לכפות על אדם השתייכות לארגון בלא לשאול את פיו . . 45 ס " ח , 1539 תשנ " ה , . 416 . 46 סעיף 2 ) ב ( לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות . . 47 ראו סעיף 4 לחוק השקעות משותפות בנאמנות , התשנ " ד – , 1994 ס " ח , 1480 תשנ " ד , . 308 . 48 ראו סעיף 47 לפקודת מס הכנסה ] נוסח חדש [ דמ " י , 6 תשכ " א , , 120 ותקנה 7 לתקנות מס הכנסה ) כללים לאישור ולניהול קופת גמל ( , התשכ " ד – , 1964 ק " ת , 1583 תשכ " ד , . 1302 . 49 חוק הבנקאות ) רישוי ( , תשמ " א – , 1981 ס " ח . 232 , 1022 . 50 חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים ) ביטוח ( , תשמ " א – , 1981 ס " ח , 2024 תשס " ה , . 829 עסקיים להשאת רווחיה , וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה , בין היתר , את ענייניהם של נוש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה