2.9 חופש ההתאגדות כאגודה שיתופית

פקודת האגודות השיתופיות שנחקקה בשנת 1933 מקנה בסעיף 9 שיקול דעת מוחלט לרשם האגודות השיתופיות אם לרשום אגודה שיתופית או לסרב לרשום אותה , . 35 ע " א , 1282 / 93 פ " ד מז ) . 100 ) 4 . 36 בג " צ 253 / 64 ג ' ריס נ ' הממונה על מחוז חיפה , פ " ד יח ) . 679 , 673 ) 4 והוא אף רשאי שלא לנמק את סירובו . מקורו של סעיף זה הוא בשלטון המנדטורי , ושיקוליו התבססו על קריטריונים הזרים למשטר דמוקרטי עצמאי . בעניין כרדוש נ' 37 רשם החברות בירר בית המשפט את הסיבות לקיומו של סעיף כזה , שהיה כלול גם בפקודת החברות , והעניק שיקול דעת מוחלט לרשות המינהלית . מסקנתו של בית המשפט הייתה , כי כנראה השליט המנדטורי חשש בזמנו מפני הקמת חברות למטרות הנחשבות בעיניו כבעלות אופי פוליטי וחתרני , ולכן שמר בידיו את האפשרות למנוע בעדן מלהירשם , ובכך לסכל מראש את עצם קיומן . בסופו של דבר הכפיף בית המשפט סמכות זו לפיקוחו . לפיכך , יש לקרוא סעיף זה בפקודת האגודות השיתופיות כהוראה המכפיפה את סמכותו של רשם האגודות השיתופיות לביקורתו של בית המשפט .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה