2.1 מבוא

החברה הרשומה l היא מבנה שנוצר על מנת לאפשר לצדדימ שונימ לתרומ הון , מומחיות עבודה לשמ השאת ) מיקטומ ( הרווח שלה , 2 לדוגמה , המשקיע - בעל המניה - מקבל הזדמנות להשתתף ברווחי הפירמה מבלי שיהיה חייב להשתתף בניהולה ; ההנהלה מקבלת הזדמנות לנהל את החברה מבלי שתהיה חייבת להשקיע הון ; העובדימ זוכימ למקומ עבודה ולמשכורת חודשית ללא הצורך לבצע השקעות הוניות , על מנת ליהנות מיתרונות אלו מקנימ לבעלי המניות אפשרות להגביל את אחריותמ , ומצמצמימ את מעורבותמ בעטקי החברה , מעורבות זו כוללת את הזכות לבחור דירקטורימ ולהצביע בעניינימ בעלי חשיבות לקיומה ולתיפקודה של החברה , על ההנהלה מוטלת החובה להגן על האינטרטימ של בעלי המניות כמשקיעימ , קשת רחבה של קבוצות בעלי עניין משותף קשורה עמ החברה , והיא כוללת בעלי מניות , דירקטורימ , מנהלימ , עובדימ , נושימ , צרכנימ , טפקימ , חברי הקהילה שבה פועלת החברה והממשל , לכל אחד מהקשרימ שנוצרימ בין קבוצת בעלי העניין לבין החברה יש מאפיינימ שונימ , למשל , קשריה של החברה עמ עובדיה תלויימ בצורת ההתקשרות עממ : באמצעות הטכמ קיבוצי , חוזימ אישיימ , או מיקור חוץ ) , outsourcing ( לכ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה