1.45 תאגיד עירוני

תאגיד עירוני הוא גוף שנשלט על ידי העירייה או הרשות המקומית . טעמי הקמתו דומים לאלו של תאגיד סטטוטורי וחברה ממשלתית : לאפשר לרשות המוניציפלית לבצע חלק מתפקידיה באמצעות גוף עצמאי שיהיה בעל מבנה אטרקטיבי למשקיעים פרטיים , ומוסמך להפעיל שיקולים עסקיים . ביזור סמכויות כזה אמור לייעל את תיפקודן של העירייה והרשות המקומית , ולספק להן מימון לפעולותיה הציבוריות . . 129 בהמשך להחלטת ממשלה מס ' 126 מיום , 2 . 8 . 99 החלטת ועדת שרים לענייני הפרטה מס ' מח / 2 מיום , 20 . 10 . 99 החלטת ממשלה מס ' 2796 מיום , 25 . 11 . 02 והחלטת ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה מס ' חכ / 107 מיום , החליטה ביום 29 . 7 . 04 ועדת שרים לענייני הפרטה מיום 26 . 12 . 04 ) מח / , ) 20 כי חברת בתי זיקוק לנפט בע " מ ) " בזן " ( תופרט בדרך של פיצול בתי הזיקוק לשתי חברות , על ידי כך שתוקם לבזן חברה – בת שתיקרא בית זיקוק לנפט אשדוד בע " מ ) " בז " א " ( , וכל מניותיה יימכרו במכירה פרטית כמיקשה אחת . מאחר שהמחוקק שאף להעניק לרשות המקומית גמישות בבחירת סוג ההתאגדות אשר באמצעותה תנהל את פעילותה החוץ – מינהלתית , הוא מתיר לרשות המקומית ל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה