1.44 חברה ממשלתית

כל החברות הממשלתיות בארץ כפופות למשטרו של חוק החברות הממשלתיות , 126 תשל " ה – . 1975 חוק זה מגדיר חברה ממשלתית כדלקמן : חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית . למעשה , זוהי זרוע עסקית של הממשלה שנועדה לפעול ככל חברה מסחרית רגילה אשר מטרתה היא השאת ערכה . הקמת חברה ממשלתית טעונה החלטת ממשלה , שאמורה להתקבל על פי הצעה של שר שהוגשה לממשלה עם חוות דעת מטעם הרשות לחברות הממשלתיות . חברה ממשלתית , לעומת תאגיד סטטוטורי , היא תאגיד בעל הון מניות , והיא כשירה לחלק . 125 ע " א 382 / 88 עירית תל – אביב – יפו נ ' המועצה לענף הלול , פ " ד מו ) . 77 - 76 , 73 ) 1 . 126 ס " ח , 770 תשל " ה , . 132 נתחים מהונה ליחידים ולגופים פרטיים . יחד עם זאת , אפשרית הקמתה של חברה ממשלתית שבמסמכי היסוד שלה כלולה הוראה האוסרת על חלוקת רווחים . בכפוף להוראותיו המיוחדות של חוק החברות הממשלתיות יחולו על ייסודה , ארגונה וניהולה של חברה ממשלתית חוק החברות , תשנ " ט – , 1999 והמונחים המופיעים בחוק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה