1.32 עמותה כצורת התאגדות

העמותה , שהיא התאגדות שלא למטרת של חלוקת רווח ) , ) non - tfipro association היא צורת ההתאגדות המובהקת ביותר לאנשים החפצים לקדם מטרה חוקית באמצעות תאגיד שלא למטרה של רווח . בישראל , החוק העיקרי המכוון את פעילותן של התאגדויות כאלה הוא חוק העמותות , תש " מ – . 1980 סעיף 1 לחוק העמותות קובע כדלקמן : שני בני – אדם או יותר החפצים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה מכוונת חלוקת רווחים בין חבריו , רשאים לייסד עמותה ; העמותה תיכון עם רישומה בפנקס העמותות . מקובל לעיתים לכנות עמותות בשם " מלכ " ר " . זהו מונח הלקוח מחוק מס ערך מוסף , 93 תשל " ו – , 1975 ומשמעותו היא מוסד ללא כוונת רווח אשר פטור , בנסיבות מסוימות , מתשלום מס ערך מוסף . מלכ " ר מוגדר בחוק מע " מ בסעיף 1 כדלקמן : ) 1 ( המדינה , רשות מקומית או איגוד ערים ; ) 2 ( חבר – בני – אדם , מואגד או לא מואגד , שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי ; ) 3 ( תאגיד שהוקם מכוח דין ואינו רשום כחברה , כאגודה שיתופית או כשותפות ; ) 4 ( קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על פי סעיף 2 ( 9 ( לפקודת מס הכנסה . . 93 ס " ח , 791 תשל " ו , . 52  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה