1.29 המשפט בשירות הרעיון הסוציאלי? – חשיבות איפיונה של אגודה שיתופית כגוף משפטי עצמאי לעומת עקרון העזרה ההדדית

עקרונות היסוד הטמונים באושיותיה של האגודה השיתופית כוללים את רעיון העזרה ההדדית , המופיע בסעיף 4 לפקודת האגודות השיתופיות . רעיון זה עשוי להתגשם הן באמצעות סיוע פיסי של החברים באגודה והן באמצעות סיוע כלכלי בשעת הצורך . המחוקק הבליט רעיון זה בסעיף ) 2 ( 65 ) כא ( לפקודת האגודות השיתופיות , כאשר התיר לשר העבודה להתקין תקנות לשם הגשמת מטרות הפקודה , ובין היתר " להורות הוראות בדבר מחיקת חובות גרועים " . בהתאם לסמכות זו התקין שר העבודה את תקנות האגודות 85 השיתופיות ) הוראות כלליות ( , תשל " ו – , 1976 אשר בתקנה 2 א ) א ( קובעות כדלקמן : אגודה רשאית להחליט באסיפה כללית על דרכי כיסוי גרעונות וייחוס החובות וההוצאות של האגודה לחבריה . . 84 ראו לדוגמה : א ' פרוקצ ' יה " מושג ותיאוריה בתורת האישיות המשפטית " עיוני משפט יז ) התשנ " ב ( . 181 - 178 , 167 . 85 ק " ת , 3477 תשל " ו , . 983 87 86 בכך עוסקים פסקי הדין . בג " צ פרי העמק ובג " צ אביאל , הדנים בסוגיית הרחבת חובות חברי אגודה שיתופית בניגוד לרצונם . מדובר במושבים שהיו מאוגדים כאגודות שיתופיות מרכזיות וצברו חובות לבנקים . ההתאגדות נעשתה בשתי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה