1.22 מודלים להתאגדות כחברה מסחרית

א . מודל החברה העסקית שרווחיה מיועדים לחלוקה המודל הראשון הוא מודל החברה העסקית שרווחיה מיועדים לחלוקה בין בעלי המניות . חברה הנרשמת על פי אחת החלופות במודל זה כדלקמן תהיה חייבת להוסיף לשמה את התוספת " בע " מ " – קיצור של " בערבון מוגבל " . משמעותה של התוספת היא הצהרה על אחריותם המוגבלת של בעלי מניותיה של החברה . מטרתה היא להכריז ולהתריע , בפני כל העולם ובפני כל הנושא ונותן עם החברה הרשומה , כי היקף האחריות של הגוף המשפטי הנושא את הכותרת " בע " מ " מוגבל ונתחם רק כדי היקף הונו ונכסיו של אותו גוף בלבד , ואינו כולל את נכסיהם של בעלי מניותיהם שהשקיעו בו חלק מכספם . אחריותם העיקרית של בעלי המניות מופנית רק כלפי החברה , והיא מוגבלת רק כדי העברתו של סכום הכסף שהתחייבו לשלם כאשר התקשרו עם החברה בהסכם ההשקעה , אל החברה . כל התחייבות של משקיע כלפי חברה לרכוש ממנה את מניותיה מהווה כשלעצמה הסכם בין החברה לבין המשקיע . על פי ההסכם מתחייב בעל המניה לשלם את ערכה שמגולם בסכום שנקבע בינו לבין החברה . בתמורה מעניקה החברה , בדרך כלל , את הזכויות . 57 ראוי לציין , שגם בשותפות ניתן להתנות על ההוראה המביאה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה