1.18 הדין החל על שותפויות בישראל

הדין בישראל מספק תבנית מוגדרת להתקשרות של בני – אדם החפצים לנהל במשותף עסק לשם הפקת רווח , שלא באמצעות חברה רשומה . מסגרת משפטית זו היא פקודת השותפויות ] נוסח חדש [ , תשל " ה – , 1975 אשר מאפשרת הקמת גוף משפטי שירכז לתוכו את הונם הכלכלי והאנושי של השותפים אשר חברו להקמתו . הגוף המשפטי שניזום ומוקם על ידי השותפים מוכר על ידי פקודת השותפויות כמרכז עצמאי ונפרד משותפיו . למעשה , הטעמים לייסודה של שותפות דומים לאלו של הקמת חברה – ריכוז הון ועבודה במרכז אחד תחת ניהול משותף כדי לחסוך בעלויות עסקה . קרי , צמצום ההוצאות הכרוכות בארגון הפעילות הכלכלית באמצעות סחר חליפין פנימי וולונטרי בין השותפים . השותפות יכולה גם לשמש כלי לריכוז הון גדול הדרוש לניהול עסק שאינו . 45 הפקודה הזו מבוססת למעשה על החוק האנגלי משנת , 1890 אשר נקרא Partnership Act , 1890 ) . ) 32 statutes 782 . 46 דמ " י נ " ח , 28 תשל " ה – . 549 , 1975 מצוי בידי יזם בודד . אולם , בעוד שחוק החברות יוצר את החברה הרשומה כגוף נפרד , אשר משקיעיו נהנים מהגבלת האחריות הפיננסית כלפי החברה ומהיעדר אחריות כלפי נושי החברה , שונה המצב בשותפות ....  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה