ביבליוגרפיה

אבינרי , ש ' , הרעיון הציוני לגוניו : פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית ( תל – אביב . ( 1980 רשות הרבים : רשימות על מחשבה מדינית ( תל – אביב . ( 1985 אורבך , א " א , " המדינה בעיני דון יצחק אברבנאל " , מ " ד הר וי ' פרנקל ( עורכים ) , מחקרים במדעי היהדות , א ( ירושלים תשנ " ח ) , עמ ' . 469 - 462 אלטמן , א ' , " בקשת החירות בפילוסופיה הפוליטית של משה מנדלסון " , דעת 5 ( תש " ם ) , עמ' . 24 - 13 אלעזר , ד " י , " הברית כיסוד המסורת המדינית היהודית " , ד ' אלעזר ( עורך ) , עם ועדה : המסורת המדינית היהודית והשלכותיה לימינו ( ירושלים , ( 1991 עמ ' . 54 - 26 " הקהילה מראשיתה ועד סו העידן המודרני " , עם ועדה , עמ ' . 207 - 174 וס " א כהן , עדת בני ישראל : ההתארגנות המדינית היהודית מתקופת המקרא ועד ימינו ( ירושלים . ( 1997 אנגלרד , י ' , " ' על דרך הרוב ' ובעיית היושר במשנתו של הרמב " ם " , שנתון המשפט העברי יד - טו ( תשמ " ח - תשמ " ט ) , עמ ' . 59 - 31 בלומברג , צ ' , " אלפאראבי , אבן באג ' ה והרמב " ם על הנהגת המתבודד : מקורות והשפעות " , סיני עח ( תשל " ו ) , עמ ' . 145 - 135 בלידשטיין...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה