איור 10 ׀ דף השער של הדפוס הראשון (1670) של מאמר תיאולוגי מדיני, ועליו הערה בכתב־ידו של שפינוזה. מתחת לשם החיבור נכתב, שיש בו "קצת מחברים המראים כי חופש העיון הפילוסופי לא זו בלבד שאפשר להעניקו בלא שיינזקו יראת־שמים ושלום המדינה, אלא אדרבה, אי־אפשר לבטלו בלא שיבוטלו עמו שלום המדינה ויראת־שמים עצמה". מתחת לכיתוב זה מובא ציטוט מן הברית החדשה, מתוך איגרת יוחנן הראשונה ד, .13