איור 9 ׀ דף השער לתרגומו של יוהנס בוקסטורף למשפט המלך של יצחק אברבנאל, המאה השבע־עשרה (.(1662