ב. הרמב"ם: משיחיות ראליסטית־רסטורטיבית

כמו בתחומים אחרים של הגותו היה הרמב " ם במידה רבה התאורטיקן הראשון של תפיסת המשיחיות הראליסטית ; הוא הביא לידי ביטוי שיטתי רעיונות שכבר היו מעוגנים בתפיסת המשיחיות בתרבות היהודית מראשיתה . עמדתו בנושא מתרכזת בשלושה מחיבוריו : ההקדמה לפרק חלק בפירוש המשנה , ב " איגרת תימן " , וב " הלכות מלכים " שבסיום משנה תורה . וכן ייחד הרמב " ם לעניין זה פרק קצר אחד , אך חשוב , במורה הנבוכים , והערות פזורות במקומות אחרים בכתביו . 5 ראו הדיון המפורט בעניינים אלה אצל נתניהו , אברבנאל , עמ ' . 218 - 212 6 על תורתו המשיחית של הרמב " ם ראו שלום , " להבנת הרעיון המשיחי " , הנ " ל , דברים בגו , עמ ' ; 188 - 178 פונקנשטיין , " טבע היסטוריה ומשיחיות אצל הרמב " ם " ; י ' בלידשטין , עקרונות מדיניים במשנת הרמב " ם ( ירושלים תשמ " ג ) , פרק עשירי ; א ' רביצקי , " כפי כח האדם : ימות המשיח במשנת הרמב " ם " , צ ' ברס ( עורך ) , משיחיות ואסכטולוגיה ( ירושלים תשמ " ד ) , עמ ' ; 220 - 1 1 י ' בלידשטיין , " על השלטון האוניברסלי בחזון הגאולה של הרמב " ם " , בקובץ ערכים במבחן מלחמה ( ירושלים תשמ " ד ) , עמ ' . 172 - 155 ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה