ב. העמדות המצמצמות

עמדות קיצוניות פחות מהעמדות השוללות לא הכחישו את עצם קיומה של הגות מדינית יהודית אבל צמצמו ביותר את היקפה - מבחינת הנושא או מבחינת התקופה . נחלק את העמדה הזאת לשתי טענות משנה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה