מהי תפיסה?

התפיסה היא התהליך שבו גירויים מהסביבה נקלטים בחושינו והופכים מנטליים בתודעתנו . מקובל להבחין בין שלושה מרכיבים של התהליך : חשיפה ( – ( exposure המפגש בין גירוי מסוים לבין אחד או יותר מחמשת חושינו ; קשב ( – ( attention פעולת הסינון הקובעת אילו מכלל הגירויים יזכו בתשומת לבנו ; פירוש ( – ( interpretation ארגון התחושות וזיהוין כעצם מסוים ולא אחר . התוצר הסופי של תהליך התפיסה הוא הכרה ( – ( cognition ייצוג הגירוי בתודעתנו . תהליך התפיסה מתואר בתרשים . 5 תרשים : 5 תהליך התפיסה שימו לב , לא הצגנו את החשיפה , הקשב והפירוש כשלבים עוקבים בתהליך התפיסה , שכן היחסים ביניהם דו סטריים . החשיפה לגירוי מעוררת את הקשב , אך גם הקשב משפיע במידה רבה על החשיפה ; הוא מחדד את חושינו ומפנה אותם לכיוון גירויים מתאימים . אספן בולים נלהב יהיה חשוף למידע בתחום הבולאות יותר ממי שחסר כל עניין בתחום זה . הוא הדין ביחס שבין הפירוש לבין החשיפה והקשב . אנו מפרשים את המציאות הנקלטת בחושינו , אך מסגרת הפירוש שאנו מטילים על המציאות גם קובעת באילו גירויים נמקד את תשומת לבנו ומאילו נתעלם . זו הסיבה שכל אחד מאתנו רואה בעיניי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה