ביבליוגרפיה

אחד העם ] תרנ “ ד [ אחד העם ) אשר צבי גינזברג ( , “ תורה שבלב “ , בתוך 7194 כל כתבי אחד העם , תל אביב ] תרנ “ ד [ , 1947 דביר , כרך א , עמ ‘ נא . אחד העם ] תרנ " ז [ , " עצה טובה " , שם , כרך ב , עמ ' קלב - קלד . אחד העם ] תרנ " ח [ , " שנוי הערכין " , בתוך על פרשת דרכים , כרך תש " ך ב , תל אביב ] תרנ " ח [ תש " ך , דביר , עמ ' ל - מח . אחד העם ] תרס " ד [ , " משה " , בתוך על פרשת דרכים , כרך א , חלק 1192 א שלישי , ברלין ] תרס " ד [ , 1921 יודישער פערלאג , עמ ' רי - רכא . אחד העם ] תרס " ד [ , " בשר ורוח " , בתוך על פרשת דרכים , כרך 1192 ב ב , חלק שלישי , ברלין ] תרס " ד [ , 1921 יודישער פערלאג , עמ ' רכב - רלב . איזנשטדט וליסק ש " נ איזנשטדט ומ ' ליסק ) עורכים ( , הציונות והחזרה 9199 להיסטוריה : הערכה מחדש , ירושלים , 9199 יד יצחק בן צבי . אלתרמן 2197 נ ' אלתרמן , “ האם השלישית “ , שירים שמכבר : כוכבים בחוץ , שמחת עניים , שירי מכות מצרים , תל אביב , 2197 הקיבוץ המאוחד . ביאליק ] 1904 [ ח " נ ביאליק , השירים , א ' הולצמן ) עורך ( , תל אביב תשס " ה תשס " ה , דביר . בר יוסף ) 1997 ( חמוט...  אל הספר
מוסד ביאליק