ביבליוגרפיה

מקורות ראשוניים אונטרמן , איסר יהודה . " הלכות גירות ודרך ביצוען " , תורה שבעל פה יג ( תשל " א ) , עמ ' יג אטלינגר , הרב יעקב . בנין ציון ( אלטונה , 1868 ) איגר , רבי עקיבא . תשובות רבי עקיבא איגר ( וינה , 1889 ) אמסלם , חיים . ספר זרע ישראל : חקרי הלכה בענייני גרות וגיור , ובדין גויים מזרע ישראל וצאצאיהם הבאים להתגייר ( ירושלים : מכון מקבץ נדחי ישראל , תש " ע ) אסאד , הרב יהודה . תשובות יהודה יעלה ( ברוקלין , ניו יורק : י " ד גווירץ , 2001 ) אריאל , הרב יגאל . " גיור עולי ברית המועצות " , תחומין יב ( תשנ " א ) , עמ ' -97 81 במברגר , הרב יצחק דוב הלוי . שאלות ותשובות יד הלוי , ערך שלמה אדלר , א -ב ( ירושלים : התאחדות הקהילות החרדיות בלונדון , תשכ " ה - תשל " ב ) בן נון , הרב יואל . " צריך לבצע גיור המוני " , ארץ אחרת 17 ( יולי - אוגוסט , ( 2004 עמ ' -69 68 ברייש , הרב מרדכי יעקב . חלקת יעקב גוטמאכר , הרב אליהו . אדרת אליהו : שאלות ותשובות , חידושים , ביאורים בש "ס ובארבעת חלקי שלחן ערוך , א - ב ( ירושלים : מוסד הרב קוק , תשמ " ד ) גורן , הרב שלמה . " הגיור בארץ ובחוץ לארץ " , בתוך משנת...  אל הספר
הוצאת שלם