תרשים :2 מאפייני אוריינות סביבתית בבתי ספר ירוקים אשר תורמים לפיתוח זהות סביבתית