טבלה :3 הישגיהם (באחוזים) של תלמידי כיתות ח בישראל בנושאי סביבה במחקר הTIMSS-