איור :1 שינויים עם הזמן במספר הפריטים המייצגים את נושאי הסביבה במחקר הTIMSS-