טבלה :2 שינויים עם הזמן במספר ובשיעור הפריטים (באחוזים) המייצגים נושאים סביבתיים מתוך סך כל הפריטים העוסקים בנושאי הסביבה במחקר הTIMSS-