טבלה :1 שיעור התלמידים (באחוזים) שלמדו נושאי סביבה לפני מועד המבחן במהלך השנים אשר מחקר ה-TIMSS נערך בהן או לפני כן