בחינת הישגיהם של תלמידי כיתות ח בישראל בנושאי סביבה: ממצאי מחקר TIMSS י(2007 ,2003 ,1999 ו-2011)

רות זוזובסקי מבוא בחמישים השנים האחרונות גברה המודעות הציבורית העולמית לבעיות סביבתיות , ובעקבותיה במדינות רבות החלו נושאי סביבה לתפוס מקום נכבד יותר בתכניות הלימודים . למרות מגמה זו מעמדו של החינוך הסביבתי אינו ברור . הסיבה לכך במידה רבה נעוצה באופיו הבין -תחומי של החינוך הסביבתי , שבעטיו הוראת נושאים סביבתיים נעשית חלק מהוראתם של כמה מקצועות לימוד בבית הספר . סיבה אחרת היא המחלוקת בין העוסקים בחינוך סביבתי : חלקם תופסים אותו כענף של מקצועות המדעים המספקים ידע עובדתי אובייקטיבי , ואילו אחרים רואים בו מקצוע העוסק במידה רבה גם בשיקולים אתיים , תרבותיים וערכיים ( . ( Cairns , 2002 ; Flader & Callicott , 1991 ; Leopold , 1949 יש המנסים ליישב מחלוקת זו וקוראים לשלב בין שתי התפיסות ( . ( Berkowitz , Ford , & Brewer , 2005 ; Orr , 1994 אלה טוענים שחינוך סביבתי צריך לכלול הנחלת אוריינות סביבתית ( שרכיב נכבד שלה הוא ידע מדעי ) ואוריינות אזרחית ( זו עוסקת לא מעט בדילמות ערכיות הכרוכות בסוגיות סביבתיות ) , והשילוב ביניהן מוביל לגיבוש עמדות והתנהגויות סביבתיות אחראיות של הלומדים . בפרק זה אני מנס...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

הסתדרות המורים בישראל