איור :2 היררכיות מקוננות לפי גישת הקיימות הרחבה <sup>10</sup>