איור :1 פיתוח בר-קיימא לפי גישת הקיימות הצרה הרווחת