לוח :2 חלקם של מבקשי המקלט אזרחי סודן ואריתריאה בכלל מבקשי המקלט בישראל, 2010–2005