הזמנה למתווה פוסט-חילוני לחקר החברה בישראל

יהודה שנהב הפרספקטיבה הפוסט - חילונית מניחה שאין גבול ברור בין הקטגוריות " דת" ו " חילוניות " , ושהדיכוטומיה ביניהן אינה אלא ארטיפקט תרבותי שמאלץ התמיינות מלאכותית . במאמר זה אסרטט מתווה פרוגרמתי לדיון במושג " פוסט - חילוניות" ואבקש לברר את שלל משמעויותיו ; בתוך כך אציע מבט רפלקסיבי פוסט -חילוני על מדעי החברה , שהתבססו על " חילוניות רדיקלית " מראשית דרכם ( Taylor . ( 2004 , 27 בדיוני אבחין בין ניתוח גנאלוגי , שגורס שתיאולוגיה היא מקור המושגים , ובין ניתוח אנלוגי , שגורס שמושגים חילוניים במדעי החברה הם אנלוגיים למושגים מהשיח התיאולוגי ( בעיקר התיאולוגיה הפוליטית ) . לבסוף אסרטט מתווה למחקר הפוסט - חילוני בישראל . אבחין בין פוסט - חילוניות במשמעות טמפורלית ( כלומר של תקופה ) ובין פוסט - חילוניות במשמעות אפיסטמולוגית ( כלומר פוסט-סטרוקטורליסטית ) ואצביע על התובנות שמעלה נקודת מבט זו בדבר אופני הכינון של מושגים סוציולוגיים בהקשר זה . אטען ששימוש דיכוטומי בקטגוריות דת וחילוניות מייצר שיח שמאשרר ומקבע היררכיות לאומיות או אתניות - גזעיות , וכן שעמדה פוסט - חילונית תבקש לפענח את ההצפנות התרבות...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד