חילון והאמביוולנטיות הנוצרית כלפי היהדות

אמנון רז -קרקוצקין הקדמה מאמר זה מנסה לעמוד על כמה היבטים של החילון והחילוניות ( סקולריזם ) מנקודת מבט יהודית . כידוע , המונחים הקשורים לסקולריזם , כהשקפת עולם שצמחה במערב בעקבות הופעת הנאורות , עומדים בעשורים האחרונים במוקדו של דיון ביקורתי מתמשך הפונה לכיוונים שונים . מצד אחד נידונים מקורותיו התיאולוגיים של החילון כשיח שצמח מתוך התרבות הנוצרית ושימר את ערכיה , והם מוצגים כאוניברסליים וניטרליים מבחינה דתית ; מצד אחר גוברת ההכרה בכך שאי -אפשר לדבר על חילון ועל חילוניות כתופעות אוטונומיות ונטולות הקשר , אלא יש לבחון אותם במסגרת מערכות השיח שבהן הם התפתחו , בפרט בזיקה לצמיחת הלאומיות והקולוניאליזם , השיח האוריינטליסטי והופעתם של מונחים כמו " אתניות " , " תרבות " ו " גזע " - המונחים המעצבים של השיח המודרני . רבות מהשאלות המעסיקות את הדיון הביקורתי הזה על החילון מתנקזות אל שאלת היהודים . הקיום היהודי היווה בעיה לאידיאולוגיה החילונית מראשיתה , ועל כן בחינת " שאלת היהודים " מאפשרת לעמוד על גבולותיו ועל סתירותיו של המודל החילוני עצמו . למעשה , אפשר אף לומר ששאלת היהודים המודרנית היא עצמה שאלת...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד