מבוא: חילון וחילוניות - מצע תיאורטי ומתודולוגי

יוכי פישר המונחים " חילוניות " ו " חילון " , במשמעותם כתהליכי התרחקות שונים מהדת , ממוסדותיה , מערכיה וממנהגיה , עברו בעשורים האחרונים של המאה העשרים שינויים מרחיקי לכת . הזרז העיקרי לשינוי נבע מביקורת על תזת החילון הקלאסית , ביקורת שהחלה להישמע מראשית המאה העשרים ובעיקר ממחציתה . עד אז , הנרטיב המקובל , ששורשיו עוד בתקופת הנאורות , תיאר במונחים דיכוטומיים בדרך כלל את המסורת והדת הישנות אל מול ההתפתחות , המודרנה והקדמה . התפיסה הייתה כי תהליך המודרניזציה נושא בחובו גם שינוי אבולוציוני הכרחי של העולם המסורתי , המתקדם אט אט אל עבר עולם מודרני שהווייתו הבסיסית היא חילונית . שינוי זה התבטא , לפי תפיסות אלו , בנסיגת הדת ממרכז החיים בתחומים שונים ; בהחלשת כוחה בזירה הציבורית והעתקת מרכז הכובד שלה אל הזירה הפרטית ; בהפרטת הדת והיפרדותה מתחומי חיים שונים ( למשל כלכליים , פוליטיים , מדעיים ); בהיפרדות מנורמות דתיות ומסמכות הדת ; בהתגלעות משבר אמון בגורמי תיווך מסורתיים ; בהמרה של ערכי הדת בערכים מודרניים ; בהתרחקות מאמונות הנוגעות למציאות טרנסצנדנטית ; ובהתגברות החשיבה הרציונלית והמדעית לעומת ה...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד