פסוקים יד-כה — הקדשה של בתים ושדות

בפסוקים אלה מוזכרת שנת היובל וההנחה היא שדיניה ( פרק כה ) מוכרים ( השוו כז , י , כא ) . הנדרים ( פסוקים א - יג ) נוגעים בדרך כלל לדברים מן החי , וההקדשות לדברים מהדומם ( פסוקים יד - כה ) . סביר להניח שאפשר לנדור דברים שאינם מעולם החי ( לדוגמה , נדרו של יעקב לשלם מעשר מתוצרתו החקלאית למקדש שיבנה בעתיד , בראשית כח , כב ) וכן דברים מן החי , כגון בהמות טמאות לעבודת המשכן ( לדוגמה , במדבר ז , ג - ח ) , אך לדעת הכוהנים אי אפשר להקדיש דברים מן החי , כגון בני אדם . הקדשות נבדלות מנדרים בהיותן מקבלות תוקף מיד עם הקדשתן . ] כז , יד [ " יקדש " — אפשר להגדיר הקדשה כהעברה מתחום החול אל תחום הקדושה ( מילגרום , הקדשה , עמ ' . ( 782 דוגמאות לכך נמצאות במערכת הקורבנות ( ויקרא כב , ב - ג ) , בהקדשות למשכן ( שמות כח , לח ) ובדיני בכורות ( במדבר ג , יג ) . גם אלוהים " מקודש" כאשר מתייחסים אליו כאל קדוש ( במדבר כ , יב ; כז , יד ) . ] כז , כ [ אחוזה , כלומר אדמה שעברה בירושה , חייבת לחזור לרשות בעליה בשנת היובל . בעל האחוזה מקדיש ( או מוכר ) את זיקת ההנאה ממנה בלבד — הוא מחכיר את האדמה עד שנת היובל . לעומת ...  אל הספר
מוסד ביאליק