פסוקים מ-מה — חרטה ואזכור הברית

בפסוקים מ - מא עם ישראל מודה שעבר עברות ולא קיבל את דבר אלוהים ולכן הוגלה . בפסוקים מא - מה מופיעה תשובתו של אלוהים : אם באמת יחזור העם בתשובה ויקבל את צדקת העונש , יזכור אלוהים את הברית ולאחר שתשלים הארץ את שנות השמיטה שנשכחו יחזיר את עם ישראל לארצו . אין להמעיט בחשיבותה של הבטחה זו : היא מקרבת אותנו אל ההשקפה הנבואית של החזרה בתשובה וייתכן שאף השפיעה עליה , השקפה שלא רק דוחה את הקורבנות , אלא מבטלת אותם לחלוטין . ] כו , מ [ " ואת עון אבתם " — כאן ספר הקדושה קובע תקדים בעבור כל הווידויים שבעתיד : " חטאנו עם אבותינו " ( תהלים קו , ו ); " כי בחטאינו ובע ו נות אבתינו ירושלם ועמ ךָ לח ְ פרה לכל סביבתינו " ( דניאל ט , טז ; והשוו שם ח , יא , כ ) . את הדעה הזאת , שהיא תולדה של השקפת האחריות הקיבוצית מיסודות תורת הכוהנים , דוחים ירמיהו כאשר מדובר בעתיד ( ירמיה לא , כט ) ויחזקאל כאשר מדובר בהווה ( יחזקאל יח , בייחוד פסוקים ב - ג , ל - לג ) . אם כך , יחזקאל , בדומה לירמיהו , מסיר מעליו את בגדי הכהונה ועוטה את דגל החזרה בתשובה , וטוען שהקורבנות וגם האחריות הקיבוצית אינם נחוצים לצורך כפרה אלוהית ...  אל הספר
מוסד ביאליק