פסוקים לו-לט

הפסוקים ממשיכים את פסוק לג ( פסוקים לד - לה הם מאמר מוסגר ) ומתארים את שלביו האחרונים של העונש : התפוררות פסיכולוגית ודמורליזציה מוחלטת . ] כו , לו [ " והנשא רִ ים בכם " — כלומר אלו מביניכם שלא מתו בחרב ( מפסוק לג ; אבן עזרא ) . פירוש זה מסביר את המעבר מגוף שני לגוף שלישי , אך לזאת יש עוד סיבה : אלוהים מרחיק את עצמו משארית העם שישהה בגלות . " ונפלו ואין רֹ דף " — החמרה זו של הכתוב בפסוק יז — " ונסתם ואין רֹ דף אתכם " — מבטלת לחלוטין את הברכה שמופיעה בפסוק ז : " ונפלו לפניכם לח רֶ ב " . ] כו , לז [ כתוצאה מהבהלה שתיווצר לא רק שעם ישראל יברח כשאין איש רודף אותו , אלא גם האנשים ימעדו וייפלו איש על רעהו . " ו לֹ א תהיה לכם תקומה " — ביטול ברכת הקוממיות של פסוק יג ( לוין , ויקרא , עמ ' . ( 276 אין זה מקרה שמילים אלו מופיעות בסוף סדרת הברכות ובסוף סדרת הקללות . ] כו , לח [ " ואבדתם בגוים " — יש מפרשים במובן " תישמדו " , אולם פירוש זה נוגד את הנאמר בפסוקים הבאים , העוסקים בשארית שתינצל . " ואכלה אתכם " — ביטול הברכות של פסוק ה ופסוק י : לא רק שאתם לא תאכלו אלא אף יאכלו אתכם . השארית בגלות " ת...  אל הספר
מוסד ביאליק