פסוקים יח-כ — סדרת הקללות השנייה: בצורת ויבולים דלים

] כו , יט [ " וש ב רְ תי את גאון עזכם ֻ " — לעומת " ואש ָ בר מ טת עלכם ֻ " מפסוק יג , ונוגע להתנגדות העם ולהתעקשותו לעמוד בסירובו לשים את לבו לעונשים שהוזכרו קודם לכן . אלוהים ישבור את חוזקו ואת התנגדותו של עם ישראל בעוד עונש — רעב ( נתיבות השלום ) . " ונתתי את שמיכם כב רְ זל ואת א רְ צכם כנחשה " — הקללה המנוגדת לברכה של פסוק ד ( בכור שור ) . המשפט בשלמותו מופיע שוב בדברים כח , כג , אבל בסדר הפוך : " והיו שמי ךָ אש ֶ ר על ֹ רשא ךָ נחש ֶ ת והא רֶ ץ אש ֶ ר תחתי ךָ ב רְ זל " . הקללה מופיעה בהרחבה בחוזה וסלי מהמזרח הקדום ( הביטויים המקבילים מודגשים ) : " האלים ככל ששמותיהם נזכרים בספר הברית הזה יחלקו לכם אדמה בגודל של לבנה . אדמתכם כברזל יעשו . אף אחד מכם לא יבקענה לחריש . כשם ששמי נחושת לא ימטירו , כך לא ירד מטר וטל על שדותיכם וגניכם . תחת הטל ירדו בארצכם פחמים " ( . ( ANET , p . 539 ] כו , כ [ " ו לֹ א תתן א רְ צכם את יבול הּ " — הקללה מבטלת את הברכה של פס ' ד : " ונתנה הארץ יבולה " ( בכור שור . והשוו לדברים יא , יז ) . " ועץ הא רֶ ץ לֹ א יתן פ ְ רוי " . הקללה המנוגדת לברכה " ועץ השדה ית...  אל הספר
מוסד ביאליק