פסוקים יא-יב — הברכה החמישית: נוכחות אלוהים בארץ

] כו , יא [ " משכני " , הפירוש המקובל , " מקדשי " , אינו נכון במקרה זה . במקומות אחרים המילה " משכן " מורה על מקדש , אך כאן ספר הקדושה משנה את משמעות המילה " מקדש" של המקור הכוהני והופך אותו לביטוי המתאר את נוכחות השכינה ( הופמן ; נתיבות השלום ; לוין , ויקרא ; סאן , עמ ' ; 476 הרן , מקדשים , עמ ' 14 הע ' . ( 3 יחזקאל , המפרש הראשון של פסוק זה , הבין כך את המילה ( לז , כז - כח ) . משמעות הפסוק היא שאלוהים אינו מוגבל למקדש מסוים , אלא נוכח בכל מקום בארץ . ייתכן שרעיון זה מורה על השפעתם של נביאי המאה השמינית , שגרסו אף הם שנוכחותו של האל אינה תלויה במקדש כלשהו ( למשל הושע ה , ו , טו ; ט , טו ) , ויתרה מזאת , שמקום היכלו של אלוהים הוא בעצם בשמים ממעל ( ישעיה ו , א ; מיכה א , ב - ג ) . עם זאת , התאולוגים של אסכולת המקור הכוהני סברו שאף על פי שיש לחפש את אלוהים במשכן , הוא מסוגל לעוזבו בכל עת ( מילגרום , ויקרא א , עמ ' . ( 261 - 258 ] כו , יב [ " והתהלכתי בתוככם " — אלוהים יתהלך עם עמו כפי שהתהלך עם אדם וחוה בגן עדן ( בראשית ג , ח ; והשוו דברים כג , טו ; ספרא בחקותי ג , ג ; ונהאם ) . כלומר ב...  אל הספר
מוסד ביאליק